Privacy policy

Dit is het Privacy beleid van Bring at Work. Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Bring at Work jouw persoonsgegevens.

Bring at Work acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. De persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat de gegevens bij Bring at Work veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

 

Waarom heeft Bring at Work een Privacy beleid?

 

We hebben in dit Privacy beleid voor je op een rijtje gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden, wie de gegevens mag inzien, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij de gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Jouw belang staat bij ons voorop.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: jouw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van jouw als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als je de website van Bring at Work bezoekt, verstrekt je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jouzelf of door een derde met Bring at Work worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

 

Waarop is dit Privacy beleid van toepassing?

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bring at Work verwerkt in het kader van haar dienstverlening aan jou, op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

 

Van wie verwerkt Bring at Work persoonsgegevens?

 

Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiële) uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollkrachten en klanten van Bring at Work. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiële) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of business partners.

Belangrijk: als je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van de medewerkers aan ons doorgeeft, dan ben je volgens de geldende wetgeving verplicht om de medewerkers hierover te informeren. Je kunt dit Privacy beleid aan jouw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Bring at Work omgaat met hun persoonsgegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

 

De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is Bring at Work, gevestigd aan Johan van Hasseltweg 114/116, 1022 WZ Amsterdam. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

 

Waarvoor gebruikt Bring at Work de persoonsgegevens?

 

Bring at Work mag enkel persoonsgegevens van jou verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

 • jouw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;
 • de verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van de gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid;
 • en de verwerking van de gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Bring at Work, waarbij jouw belang niet prevaleert.

Bring at Work verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

In het algemeen verzamelen en verwerken wij de gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als uitzend- en detacheringsbureau, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van ZZP’ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek vragen wij je om de persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 • om met een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
 • om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
 • om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, de beschikbaarheid vast te leggen en de in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
 • om je te bemiddelen naar werk, jouw carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, je in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor je te regelen.
 • om met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 • om jou te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op jouw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert).
 • Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages,
  het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 • Om je met je eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van ons besloten webportaal.
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.
 • om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • om je persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op jouw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons heeft gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/social media/blogs van Bring at Work.
 • om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en het besloten web-portaal) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.

Wij verwerken de persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we je conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of deelgenomen.
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.
 • Religie, bij selectie op grond van godsdienst door instellingen of organisaties met een godsdienstige grondslag.

Op het moment dat u voor ons kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning.
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

 

Hoe gaat Bring at Work met jouw persoonsgegevens om?

 

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met je persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Bring at Work een beleidsdocument opgesteld.

 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

 

De regels over het beschermen van je persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy beleid niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heb je het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
0900-2001201

 

Veilig

 

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, treft Bring at Work passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals. het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Bring at Work niet iedereen toegang heeft tot al jouw gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

 

Melden van incidenten

 

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op de persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we je dit zo snel mogelijk weten.

 

Vertrouwelijk

 

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Bring at Work is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Bring at Work zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in de gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

 

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

 

Bring at Work bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

 

Verstrekken aan derden

 

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Bring at Work kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Bring at Work haar medewerking.

 

Doorgeven van de gegevens naar landen buiten de Europese Unie

 

Bring at Work zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij, daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer je een verklaring hebt getekend waarin je toestemming geeft voor de doorgifte.

 

Persoonlijk contact met Bring at Work

 

Veel contacten tussen jou en Bring at Work verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

 

Op verschillende manieren contact

 

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) of via www.bringatwork.nl contact met Bring at Work. Ook sms, whatsapp en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij jou vandaan komen, maar ook van Bring at Work. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Bring at Work worden verwerkt. Bijvoorbeeld om jouw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

Bezoek aan de website van Bring at Work

 

Als je onze website bezoekt, registeren we jouw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder lees je waarvoor we deze gegevens gebruiken.

 

Wat doen we met jouw IP-adres?

 

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als je internet met de mobiele telefoon. Zonder IP-adres kun je niet internetten. Bring at Work houdt IP-adressen bij om je te behoeden voor internetfraude en om de website op jouw computer sneller te laden.

 

Wat doen we met de bezoekgegevens?

 

Op de websites van Bring at Work worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Bring at Work klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet, telefoon. etc.(‘device’), wordt opgeslagen.

Met jouw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op jouw device. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om bijvoorbeeld vacature-alerts af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Wat zijn jouw rechten?

 

Wanneer Bring at Work persoonsgegevens van je verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Jouw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

 

Wij stellen je op de hoogte als wij persoonsgegevens van je verwerken

 

Bring at Work verstrekt voor het verwerken van de gegevens informatie aan jou betreffende onze identiteit, over de doelen, waarvoor en de manieren waarop wij jouw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien je reeds op de hoogte bent van de verwerking van de gegevens of indien een mededeling aan jou onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

 

Inzage in de gegevens

 

Ben je ingeschreven bij Bring at Work en wil je inzien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van jouw ‘Recht van inzage’. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wenst te ontvangen.

 

Recht op rectificatie

 

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als de gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als je gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die de gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

 

Recht op gegevenswissing

 

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van je te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van jouw identiteitsbewijs als je voor ons werkt of heeft gewerkt.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

Ook heb je recht op beperking van de verwerking van de gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij je persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bring at Work onrechtmatig is.

 

Recht van bezwaar

 

Tegen verwerking van de persoonsgegevens door Bring at Work kun je bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer je niet wilt dat wij de persoonsgegevens gebruiken om je persoonlijke aanbiedingen te doen.

 

Recht op dataportabiliteit

 

Wanneer je zelf jouw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij je gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan je zullen verstrekken, wanneer je ons daarom schriftelijk vraagt.

 

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

 

Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kunt je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van je naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op jouw verzoek.

Wij vragen je om je te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 

Instellen klikgedrag

 

Als je niet wilt dat Bring at Work jouw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kun je dit instellen via onderstaande link.

 

Over dit Privacy beleid

 

Bring at Work kan dit Privacy beleid aanpassen. De laatste wijziging was op 13 maart 2023. De meest recente versie vind je altijd op www.bringatwork.nl

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy beleid? Neem dan gerust contact met ons op:

Bring at Work

Johan van Hasseltweg 114/116,
1022 WZ Amsterdam
020-2235281
info@bringatwork.nl